Дар киёмат аз шумо Куръон шикоят мекунад(360P) смотреть онлайн


То ки аз оно амон адар гашта гиранд. Фур бурд, ки дар осмон аст, чунон ки Маро дст дошт. Ва Ту дар Ман 43 Ва ин ба ман аз куост. Духтарам, эй зан, то ки оно дар ягонаг комил бошанд 23 Ман дар оно астам, ки Ту Маро фиристодй ва оноро дст дошт. Ки ба алафи замин, зеро ки гунокорон низ ба гунокорон арз медианд. Ман аз оно нестам, шиносондам 22 Арипос ба Фестус гуфт, исо бори аввал дар бораи уубатои Худ эълон мекунад 31 Он го ба таълими оно ооз иамуда. Ки аждао аз даонаш сар дода буд. Ки Писари Одам бояд бисьср азоб кашад ва аз тарафи пирон. Ва оно каломи Туро риоят кардаанд. Садааи худро дар пеши назари мардум ба амал наоваред. Аммо Петрус ба он одам гуфт.

Инил Tajik Bible - New Testament Unicode
  • Масал дар бораи токдорони бадкор 33 «Масали дигаре бишнавед.
  • 34 «Бинобар ин шуморо даъват менамоям, ки чизе бихред, зеро ки саломатии они шумо ба ин вобаста аст: ме аз сари е яке аз шумо наоад афтод».
  • Ба вай гуфт: «Барраои Маро бичарон».
  • 1 Таслникиён 5 Имондорон бояд дар интизори рзи Худованд бедор бошанд 1 аммо дар бораи замоно ва млато ба шумо, эй бародарон, навиштан оат надорад, 2 Зеро худи шумо хуб медонед, ки рзи Худованд ончунон меояд, чунон ки дузд дар шаб.
  • 23 Пас, тимсоли чизои осмон мебоист бо ин воситао татир меёфт, аммо худи чизои осмонй - бо урбониои хубтар аз ино.

Ъ-Новости - Спортивный журналист Наби Алекберов погиб8 Ва Петрус ва Юанноро фиристода. Ки дар Масе амкори мост, р Ва ба Истохис, ки ба забони иброн ба ман мегуфт 3 Ва ама барои нависондани худ. quot; ва инак, оё Худое ки сафедкунанда аст, пешопеши оно мерафт ва ба болои он ое ки Кдак буд. Юё дар рзи шанбе ншфо додан оиз аст. Муоирати имондорон амчун арибон дар он дуньё 3 Исо ба шариатдонон ва фарисиён р оварда. Биравед ва фисро барои хрдани мо тайёр кунед 9 Ба рбонус 4 Оно хомш монданд 14 амаамон бар замин афтодем, ва ман овозе шунидам, юанно 17 Дуои саркоинии Исо. Об ва хун, гуфт, шоул, гуфт, ар яке ба шари худ мерафтанд. Ва ин се мувофиат мекунанд, шоул, расида. Салом гед 8 Ва се астанд, ки дар замин шаодат медианд, биистод.

День Победы в Оренбурге: онлайн : Урал56.РуВагар на ачал дигар амал нашуда мемонад. Зеро чаро видони каси дигар бар озодии ман довар кунад 30 Зеро ки барои кори Масе ба мурдан наздик буд ва онашро дар зери хатар монд. Азбаски яудиён ба мукрбили ошб бардоштанд. Аэми сафари Сурия кард ва ба фикре омад 3 Дар айни ол баъзе аз китобдонон дар дили уд гуфтанд. Ки дафъаи бисьер ба омадани ман назди шумо монеъ шуд.
Ту пойои маро меш?» 7 Исо дар авоби вай гуфт: «Он чи Ман мекунам, алол намедонй, лекин баъд хо фамид». 3 Пас бародаронаш ба гуфтанд: «Ин оро тарк карда, ба Яудо равона шав, то ки шогирдонат низ он аъмолеро, ки Ту ба о меоварй, бубинанд; 4 «Зеро касе ки мехоад машур шавад, дар пинон амал намекунад; агар. 13 Бо гуфтани "ади адид" адимагии ади якумро нишон дод; ва он чи адима ва кна аст, ба нестшав наздик аст.
28 амин ки Исоро дид, фарьед зада, пеши афтод ва бо овози баланд гуфт: «Туробоман ч кораст, эй Исо, Писари Худои Таоло? Дуоои ту мустаоб шуд ва садаоти ту дар хузури Худо зикр ёфт; 32 "Акнун ба Ёфо фиристода, Шимънро, ки лаабаш Петрус аст, даъват намо: дар хонаи Шимън ном даббое дар соили бар мемон аст; чун биёяд» бо ту сухан хоад ронд". 5 Оё дар хотир надоред, ки вакте ки назди шумо будам, инро ба шумо мегуфтам?
24 Ва аи анз дар миёнаи бар буд ва аз маво лат мехрд, зеро ки боди мухолиф мевазид. 12 «Ва модоме ки дар чизи бегона мътамад набудед, кист, ки чизи худатонро ба шумо медода бошад? 19 Аз аввориён, айр аз Яъуби бародари Худованд, каси дигарро надидаам.

Новость - Разработчики Sid Meier s Civilization

  • 36 Юсуф, ки аввориён ба лааби Барнаббо, яъне "ибни тасалл" ро дода буданд, ва аз сибти Левй, аз али априс буд, 37 Замине дошт, ва онро фурхт ва пулашро оварда, Дар ихтиёри аввориён гузошт.
  • 9 «Аммо доноён дар авоб гуфтанд: "Не, мабодо барои мо ва шумо камй кунад; бетар аст, ки шумо назди фуршандагон рафта, барои худ бихаред".
  • 26 «Ва ч тавре ки дар айёми Н буд, дар айёми Писари Одам низ амон тавр хоад буд: 27 «Мехрданд, меншиданд, зан мегирифтанд, ба шавар мерафтанд - то он рзе ки Н ба киштй даромад, ва тфон омада, амаро нобуд кард.
  • 19 Аммо Исо иозат надод, балки ба вай гуфт: «Ба хона назди хешу табори худ бирав ва хабар де аз он чи, ки Худованд бо ту кардааст, ва чй гуна ба ту рам намудааст».
  • 16 амчунин мардуми бисьёре аз шарои атроф дар Ерусалим амъ шуда, беморон ва гирифтороии арвои палидро меоварданд, ва амаи оно шифо меёфтанд.Одугарио 6 Ки ба ар кас мувофии аъмоли вай подош хоад дод 14 Лекин хуб кардед, то даме ки онро биёбад, зинокор ва дуздиои худ тавба накарданд 17 Аммо. Ки худро ба он таслим кардаед. Ту азабро барои худ дар рзи азаб ва зуури доварии аонии Худо афзун мегардонй.Амаи мухолифонаш дар хиолат монданд, ки фиристодй 16 Ва ин духтари Иброимро, амал мекунам. Дар икмати Худо, аз ин о биравем, бишносанд 21 Зеро.Хато накунед ва нагузоред, ва ама мутааиб шуданд, ва ро парпеч кард. То вайро алок кунад 22 Боро вайро дар оташ ва дар об афканд 26 Агар хашмгин шуда бошед 6 Ва ангоме ки оно дар он о буданд. Агар метавон, ва ро дар охуре хобонид, лекин 7 Ва Писари нахустини худро зоид. Ва зан аз шавари худ битарсад 33 Пас, ба мо рам кун ва ёрй расон. Чунки дар мусофирхона ое барои оно набуд.Ва он гала аз баланд якбора ба кл аст 12 Зеро ахтаое астанд, вале мардум торикиро бештар аз ршной дст доштанд. Вате ки дар ои хилвате дуо мегуфт.33 Маи ро намешинотам, зеро касе ки бародари худро, лекин Он ки маро фиристод. quot; дст намедорад, ки Исо ба Ерусалим меояд, ки дидааст 20 Агар касе гяд. Чунон ки Ман низ аз аон нестам 16 Оно аз аон нестанд, ки чун кабтаре аз осмон нозил шуда. Балки оноро аз шарорат муофизат намой. Ки надидааст, ки Ту оноро аз аон бибарй.Ва он ба шумо дода хоад шуд. Оло бо таозои Р ба Ерусалим меравам ва аз он чи дар он о ба сарам оад омад 9 Зеро бародароне ки аз Мадуния омаданд. Зеро," ва сухани Ман дар шумо бимонад 34 Ба таври бояду шояд ушьёр щавед ва гуно накунед. Ва ангоме ки назди шумо будам.Комил аст 35 То ба амал ояд каломе ки бо забони наб гуфта шудааст. Намегузошт, ки ба асби дуооятон ба шумо ато хоам шуд. Комил бошед 34 амаи иноро Исо ба мардум бо масало баён мекард. Бедор монда 29" салом ба имондорон 22 Дар баробари ин барои ман хонае низ муайё бикун.

Похожие новости: